Lượt xem: 256

Học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, gắn liền với hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và trở nên thiết thân với các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII được ban hành, kế thừa những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo Bác trước đây, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ; trong đó, đáng quý nhất là những mô hình, những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

 


Đồng chí Lâm Tấn Hòa (đứng giữa) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Chí Bảo

 

    Khẩn trương, nghiêm túc triển khai, quán triệt

    Tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW (sau đây gọi là Kết luận 01), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 14/9/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát Kết luận 01 để triển khai, cụ thể hóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.

    Đặc biệt, thời điểm triển khai Kết luận 01 là thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo, tổ chức học tập bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thực hiện lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các chi hội, tổ hội của các đoàn thể; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân thông qua hệ thống loa, đài phát thanh, thông tin qua zalo, email... Công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01 cũng như nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác cũng được quan tâm tiến hành bằng nhiều phương tiện, hình thức phong phú, sinh động như: các cuộc thi viết, thi trực tuyến, thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo Bác; qua báo chí, mạng xã hội; qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức giao lưu, tọa đàm gắn với khen thưởng các gương điển hình trong học tâp và làm theo Bác…

    Tỉnh ủy cũng ban hành Kế hoạch 18-KH/TU, ngày 8/8/2021 thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các chuyên đề hàng năm. Các cấp ủy đảng xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng nêu cao vai trò nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu...

    Nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng

    Sau 3 năm thực hiện Kết luận 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo”; chú trọng nêu cao vai trò nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu; chủ động, linh hoạt lồng ghép thực hiện nội dung Kết luận 01, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng...

    Bằng sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thiết thân, gần gũi. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả phục vụ cộng đồng, điển hình như mô hình: “Tổ Giám sát cộng đồng”, “Tổ Tư vấn Y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19”, “Túi an sinh công đoàn”, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình - đồng hành vượt qua đại dịch”, mô hình “Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, “Tiếng loa thanh niên”, “Kết nối trái tim”, “30 phút để nhớ và hành động”, “Túi hồ sơ hữu ích”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Mô hình hợp tác làm kinh tế hiệu quả”… Những mô hình và việc làm này gắn với những con người cụ thể, những tổ chức cụ thể, khẩu hiệu hành động ngắn gọn, việc làm mang đầy tính nhân văn và quan trọng hơn hết là đóng góp rất nhiều cho an sinh xã hội, chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự nhân ái, nghĩa tình của cộng đồng các dân tộc tỉnh Sóc Trăng, minh chứng cho truyền thống đoàn kết của nhân dân trong tỉnh và là một cách thiết thực nhất thể hiện tinh thần yêu thương con người, sống có nghĩa có tình trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Trong 3 năm qua, các tổ chức đảng, các ngành, các cấp đã biểu dương khen thưởng 691 tập thể, 1.780 cá nhân. Trong đó, đại đức Thích Định Hương, Trụ trì Chùa Vĩnh Phước xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị (Chủ nhiệm Nhóm Xây cầu giao thông từ thiện Chùa Vĩnh Phước) được tham gia Chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021”; có 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu được Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim ngắn về chủ đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 26 cá nhân tiêu biểu có việc làm ý nghĩa, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được viết bài chân dung gửi Bảo tàng Hồ Chí Minh…

    Kết quả thực hiện Kết luận 01 còn là cơ sở quan trọng giúp nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương được thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, giám sát chuyên đề về các nội dung liên quan đến việc rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người cán bộ nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

    Có thể khẳng định rằng, sau 3 năm thực hiện Kết luận 01, thông qua các mô hình, việc làm, các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng, góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển con người, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

    Quyết tâm hơn trong chặng đường kế tiếp

    Những kết quả đạt được trong 3 năm qua rất đáng phấn khởi, tự hào. Đó không chỉ là niềm hãnh diện của những tập thể, cá nhân được vinh danh, điển hình mà còn là sự đồng lòng, quyết tâm trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

    Vì vậy, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thiết thân, thường xuyên, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận, quy định trong công tác Đảng… Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Tiếp tục huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân noi theo. Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời, nhân rộng những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để việc học tập và làm theo Bác ngày càng ý nghĩa.

LÂM TẤN HÒA – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc TrăngPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 90
  • Hôm nay: 6829
  • Trong tuần: 81,424
  • Tất cả: 9,015,893