Lượt xem: 908

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trong Công an tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể.

 


Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân.

 

    Theo đó, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 trong Công an tỉnh Sóc Trăng theo 02 giai đoạn:

    Giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026): Trong giai đoạn này tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở bất cập của pháp luật về công tác PCTN, TC. Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham những, tiêu cực. Hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2023 – 2026 và sơ kết việc thực hiện vào năm 2026 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

    Giai đoạn thứ hai (từ năm 2026 đến năm 2030): Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược giai đoạn 2026 – 2030 và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược trong Công an tỉnh. Tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2031 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

    Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 trong Công an tỉnh Sóc Trăng với mục đích triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 và Kế hoạch số 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong Công an tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra tội phạm về tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương hành chính, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Song song đó, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC.

    Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 trong Công an tỉnh phải được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng công an đơn vị, địa phương. Công tác PCTN, TC phải được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; gắn PCTN, TC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

    Để thực hiện đạt hiệu quả mục đích, yêu cầu đề ra, công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

    Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC.

    Thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định thực hiện pháp luật về PCTN, TC, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (như: tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; công tác điều tra án và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;...) Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, đình chỉ, gia hạn, bãi bỏ, tổ chức thực hiện các quyết định hành chính. Khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật (nếu có) được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong PCTN, TC theo Điều 70 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

    Thứ hai, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

    Thực hiện rà soát, tỉnh gọn bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là đạo đức, lối sống của CBCS. Thực hiện đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ theo hướng công khai, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

    Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

    Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của cơ quan thanh tra; tăng cường chế độ trách nhiệm, đẩy mạnh PCTN, TC trong nội bộ công an các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, PCTN, TC; có chính sách đãi ngộ hợp lý, đảm bảo cho những người làm công tác PCTN, TC yên tâm công tác, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản. Từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra; tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản được phát hiện qua công tác thanh tra; kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra theo quy định pháp luật.

    Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra.

    Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của cơ quan điều tra các cấp trong Công an tỉnh. Chú trọng việc kiện toàn lực lượng chuyên trách điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. Thường xuyên xem xét, rà soát nguồn nhân lực bổ sung cho lực lượng điều tra các cấp. Thực hiện các quy định bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động điều tra. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.

    Thứ năm, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC.

    Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào vào công tác PCTN, TC nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác PCTN, TC cho các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền kết quả PCTN, TC theo quy định của pháp luật. Phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong PCTN, TC. Tạo điều kiện thuận lợi cho công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC. Tiếp tục, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, TC. Xác định rõ trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, bảo cáo, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và công tác PCTN, TC; thực hiện khen thưởng, bảo vệ người phản ánh, báo cáo, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cá nhân cố ý phản ánh, báo cáo, tố cáo sai sự thật để vu khống, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân.

    Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ theo Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh giao Thanh tra Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về trên theo quy định./.

Diễm HươngPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 9303
  • Trong tuần: 90,566
  • Tất cả: 11,405,233