Lượt xem: 355

Tự hào tiếp bước truyền thống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức mới gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo và tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội tỉnh nhà, nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng vẫn quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

 


Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

 

    Tự hào 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023), càng tự hào hơn với truyền thống 75 năm thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/1948 - 10/2023), đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng càng quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo hơn để tiếp bước truyền thống, xứng đáng với bề dày lịch sử vẻ vang của ngành và niềm tin yêu mà Đảng bộ, nhân dân gửi gắm.

    Tự hào tiếp bước truyền thống

    Cách đây 93 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

    Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

    93 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

    Đối với tỉnh Sóc Trăng, để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác trên mặt trận chính trị tư tưởng, thực hiện chủ trương của Trung ương, tháng 10/1948 Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy.

    Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như bước vào thời kỳ mới xây dựng đất nước, nhất là sau khi tái lập tỉnh đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện, phục vụ trực tiếp và có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, khoa giáo và công tác giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống.

    Các mặt công tác tuyên giáo đều có những chuyển biến tích cực, tác động mạnh mẽ về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức, lối sống, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

    Trong 75 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh được tặng thưởng hơn nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương các loại, cùng hàng trăm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai và hạng Nhất thời kỳ đổi mới.

    Chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo công tác tuyên giáo

    Tự hào tiếp bước truyền thống dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng luôn ý thức trách nhiệm của mình với công tác tư tưởng hiện nay, phải làm sao để vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những tác động của đời sống xã hội; vừa kiên định lập trường, giữ nghiêm nguyên tắc; vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo trong tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động.

    Được sự lãnh đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng; sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các ngành, các cấp; ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, mạnh dạn và đổi mới phương pháp thực hiện, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, huy động sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ với một khối lượng công việc khá lớn. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã chủ động, bám sát thực tiễn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh nhà kịp thời và có hiệu quả; công tác triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, giáo dục lý luận chính trị luôn được quan tâm, đổi mới và đạt chất lượng cao; công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu; kịp thời nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin và định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh... Qua đó, góp phần tích cực định hướng tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự ổn định chính trị, sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt là tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

    Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo chủ động, linh hoạt, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác lý luận chính trị đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm nội dung, chất lượng, hiệu quả, theo hướng tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì giao ban trực tuyến với các huyện hằng tháng, phối hợp cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh định kỳ tổ chức giao ban báo chí, đảm bảo định hướng nội dung tuyên truyền và khắc phục tình trạng đưa tin sai sự thật về tỉnh cũng như kịp thời nắm và giải quyết những vấn đề phát sinh. Lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh quan tâm theo dõi, nắm tư tưởng, dư luận xã hội liên quan những vụ việc nổi cộm, nhất là thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác biên soạn lịch sử Đảng của các cấp được quan tâm tiến hành. Chủ động, kịp thời tham mưu các mặt công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo, xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


Các chiến sỹ võ trang tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Ảnh tư liệu

 

    Cấp ủy các cấp luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của vị trí việc làm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức bộ máy cán bộ ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện và tương đương được củng cố và kiện toàn, bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của ngành được trang bị khá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn trong công cuộc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

    Nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

    Nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, công tác Tuyên giáo cũng không nằm ngoài sự tác động của tình hình thế giới, khu vực cũng như trong nước. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ bằng nhiều thủ đoạn tinh vi; tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp; kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển chưa bền vững. Đây sẽ là những thách thức, khó khăn cho công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chuyên môn của ngành tuyên giáo với khối lượng khá nhiều, lực lượng cán bộ của ngành thường xuyên biến động; đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn cùng lúc… Những điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần có sự quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Một là, chủ động dự báo tình hình, nhận định thời cơ và thách thức, đề ra phương hướng cụ thể để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bộ.

    Hai là, linh hoạt, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó: Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả; chủ động, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường lực lượng nắm thông tin trên không gian mạng để kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp vi phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc trong tình hình mới; tham mưu triển khai, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc các lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu…

    Ba là, tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy ban tuyên giáo các cấp đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo Đề án vị trí việc làm; quan tâm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Khuyến khích những cán bộ tuyên giáo dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ tuyên giáo được sâu sát địa bàn, gần gũi cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội nhanh chóng, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu.

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Điều này cho thấy tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong mọi thời kỳ. Ý thức được trách nhiệm hôm nay, tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, tri ân những đóng góp của biết bao thế hệ đi trước tô thắm cho trang sử vàng ngành tuyên giáo, thế hệ hôm nay càng nung nấu quyết tâm tiếp bước, bình tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, mạnh mẽ vượt mọi trở ngại để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dành cho cho ngành tuyên giáo./.

Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnhPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 6302
  • Trong tuần: 87,899
  • Tất cả: 12,419,148