Lượt xem: 146

Công tác tuyên giáo Sóc Trăng: Chủ động, kịp thời, hiệu quả

Năm 2023, với phương châm “Đoàn kết, chủ động, đổi mới và sáng tạo”, toàn ngành tuyên giáo đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, phát sinh mới và đã đạt được những kết quả nổi bật. 

    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

    Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo đã Tỉnh ủy đã tuyên truyền có hiệu quả tất cả các mặt hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được quan tâm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh: Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cầu Đại Ngãi đã được chính thức khởi công; quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050…


Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ảnh Minh Ngọc

 

    Một trong những điểm nổi bật đối với công tác tham mưu, đó là việc thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chuyên đề, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, với trên 98% đảng viên tham gia học tập. Tham mưu Tỉnh ủy dự thảo 17 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực tuyên truyền, dư luận xã hội, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ… và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Tham mưu Tỉnh ủy triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sinh hoạt nội dung 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật nhất là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023; đồng thời hướng dẫn học tập, sinh hoạt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Kết quả qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, có 728 tập thể và 1.872 cá nhân được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng; có 5 tập thể, 11 cá nhân được khen cấp Trung ương; có 2 điển hình tiêu biểu được chọn tham dự Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2022 và 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

    Để thực hiện đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, ngành Tuyên giáo, trước hết là lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp thường xuyên theo dõi sát sao tình hình, sự biến động về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề, sự kiện nóng về chính trị, tôn giáo, dân tộc xảy ra trên địa bàn… để dự báo, đánh giá và tham mưu với cấp ủy xem xét, xử lý. Đặc biệt là nâng cao khả năng dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, nghiên cứu xây dựng kịch bản và định hướng tuyên truyền đúng hướng, sát với yêu cầu và diễn biến của thực tiễn; vì có làm tốt việc này thì vai trò “Đi trước dẫn đường” mới được phát huy hiệu quả. Từ đó đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của ngành năm 2023. Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và ban tuyên giáo các địa phương cùng một số sở, ngành liên quan, làm tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều kịp thời, nhanh chóng về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương; định hướng những nội dung công tác trọng tâm của ngành trong tháng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo cũng tổ chức thành công buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (tháng 10/1948 - 10/2023) và nhiều hoạt động khác có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

    Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2024, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là triển khai các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa XIII gắn với các nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIV, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, phụng sự nhân dân; nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Thứ hai, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chuyên đề năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

    Thứ ba, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa được, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới.

    Thứ tư, tham mưu cấp ủy tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2024; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

    Thứ năm, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn.

    Thứ sáu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đặc biệt, chú ý đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tốt để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng (cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...); nâng cao tính định hướng, tính thuyết phục và tính chiến đấu trong công tác tuyên truyền.

    Thứ bảy, chủ động cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí, xuất bản. Tăng cường vai trò định hướng, thẩm định về quan điểm chính trị trong công tác báo chí, xuất bản, nhất là với một số nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, nhằm đấu tranh có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

    Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 2024 và các ngày lễ lớn của đất nước, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc về quê hương, con người Sóc Trăng; cổ vũ tinh thần thi đua lao động, học tập, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

    Thứ chín, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị tại trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức tập huấn Chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổ chức giao ban, trao đổi nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị hằng quý tại các trung tâm chính trị. Cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ở các ngành, các địa phương. Tăng cường công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương cho thế hệ trẻ; xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung, tái bản lần thứ hai cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tập I (1930-1954). Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc TrăngPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 2422
  • Trong tuần: 83,577
  • Tất cả: 11,489,869