• 16/02/2024

  Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển thương mại tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

  Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển thương mại tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 03/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/6/2022 của Tỉnh uỷ; chỉ đạo các sở ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đề ra. 

  295 lượt xem
 • 28/12/2023

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

  Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. 

  204 lượt xem
 • 08/11/2023

  Sóc Trăng tập trung phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

  Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh và đạt được những thành tựu khá toàn diện. Theo đó, kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp tiếp tục phát triển; diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới và kết cấu hạ tầng nông thôn về giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, xã hội,... được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn tiếp tục được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, vị thế của người nông dân được nâng lên, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy.

  405 lượt xem
 • 08/11/2023

  Sóc Trăng sau 1 năm tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa tiến hành đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Dưới đây là kết quả đạt được cụ thể.

  219 lượt xem
 • 26/07/2023

  Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng nông thôn mới

  Ngày 23/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng. Qua hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp sớm được kiện toàn tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành, triển khai xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào chiều sâu và mang tính chuyên môn cao, thể hiện rõ quan điểm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

  500 lượt xem
 • 21/07/2023

  Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Qua 10 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu để chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các luật theo đúng chức năng và thẩm quyền được giao; bộ máy quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các cấp từng bước được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng.

  484 lượt xem
 • 20/07/2023

  Sóc Trăng: 15 năm phát triển văn học, nghệ thuật

  Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với đời sống văn học, nghệ thuật nói chung và đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng. Qua 15 năm triển khai thực hiện, hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới, thu hút đông đảo văn - nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân trong tỉnh.

  432 lượt xem
 • 02/06/2023

  Sóc Trăng sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X

  Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, công tác Đông y và Hội Đông y luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Sóc Trăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo cụ thể hóa 5 quan điểm, 3 mục tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; đồng thời, ban hành Thông tri số 18-TT/TU, ngày 9/9/2008 thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai đến các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và địa phương để thực hiện.

  618 lượt xem
 • 22/05/2023

  Xây dựng thị trấn Trần Đề đến năm 2025 thành đô thị ven biển

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Đề đã xây dựng và ban hành chương trình cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng thị trấn Trần Đề đạt đô thị loại IV đến năm 2025, định hướng thành lập thị xã Trần Đề đến năm 2030 (Nghị quyết số 17).

  589 lượt xem
 • 09/05/2023

  “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân

  Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, lực lượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông gắn với xây dựng mới các kênh, chương trình truyền thông, báo chí, trang, nhóm mạng xã hội nhằm thực hiện tốt thông tin đến cơ sở kịp thời. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, hệ thống thông tin cơ sở đã bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền, góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành chủ trương,...

  497 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 


Phim tư liệu
 • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
 • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 103
 • Hôm nay: 9168
 • Trong tuần: 90,431
 • Tất cả: 11,405,098