• 22/05/2023

  Xây dựng thị trấn Trần Đề đến năm 2025 thành đô thị ven biển

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Đề đã xây dựng và ban hành chương trình cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng thị trấn Trần Đề đạt đô thị loại IV đến năm 2025, định hướng thành lập thị xã Trần Đề đến năm 2030 (Nghị quyết số 17).

  107 lượt xem
 • 09/05/2023

  “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân

  Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, lực lượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông gắn với xây dựng mới các kênh, chương trình truyền thông, báo chí, trang, nhóm mạng xã hội nhằm thực hiện tốt thông tin đến cơ sở kịp thời. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, hệ thống thông tin cơ sở đã bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền, góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành chủ trương,...

  97 lượt xem
 • 09/05/2023

  Xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững

  Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng “Xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, thành phố Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

  129 lượt xem
 • 08/05/2023

  Sóc Trăng thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

  Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 08 di tích cấp quốc gia, 43 di tích cấp tỉnh được xếp hạng và 08 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoàn thiện thể chế và các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa là rất cần thiết hiện nay, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn trong quá trình xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

  73 lượt xem
 • 05/05/2023

  Thành phố Sóc Trăng hướng đến đô thị loại I

  Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân thành phố Sóc Trăng xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Mục tiêu, sự kỳ vọng ấy đã được hiện thực hóa một bước trong chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đó là hoàn thành chỉ tiêu đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh, sớm 3 năm so với Nghị quyết đề ra.

  272 lượt xem
 • 24/04/2023

  Hiệu quả từ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Sóc Trăng

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” đã góp phần làm tăng hiệu quả quản lý rừng, bổ sung vào hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiện hành.

  153 lượt xem
 • 13/12/2022

  Gần dân, sát cơ sở sẽ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên đều từ nhân dân mà ra, dân là “gốc” của cách mạng. Để phục vụ sự nghiệp cách mạng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng, phải hiểu dân, phải học từ dân. Học và làm theo tư tưởng của Bác, xuyên suốt những năm qua các cán bộ trên địa bàn huyện Thạnh Trị đã luôn bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, vừa là tấm gương, vừa là người đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ.

  236 lượt xem
 • 30/11/2022

  Đào tạo nghề là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn hiện đại

  Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 19). Nghị quyết này nhấn mạnh, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu hằng năm mà Nghị quyết 19 đưa ra, là đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn. Sóc Trăng là tỉnh thuần nông, nếu như toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu dân thì 70% dân số sống nhờ nông nghiệp, nên việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xem là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn hiện đại. Qua đào tạo, không những góp phần nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để bà con ứng dụng trong sản xuất, gia tăng lợi nhuận mà còn tạo ra sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn.

  213 lượt xem
 • 24/10/2022

  Thành phố Sóc Trăng: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ

  Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc đã nhấn mạnh: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”…

  264 lượt xem
 • 24/10/2022

  Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ vào cuộc sống

  Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền; các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã từng bước trưởng thành và đổi mới. Sau Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp mình và cấp trên trực tiếp. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai nội dung nghị quyết, chương trình hành động đến cán bộ, hội viên, phụ nữ qua nhiều hình thức phù hợp. Từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng về vấn đề này.

  517 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 


Phim tư liệu
 • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
 • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 100
 • Hôm nay: 7261
 • Trong tuần: 91,960
 • Tất cả: 7,795,446