Lượt xem: 3871

Củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong tình hình mới

Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

 

    * Nguồn gốc sức mạnh của Đảng

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì thế, trong nhiều bài nói, bài viết Bác đều khẳng định: “Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn được nhân dân ủng hộ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm tiên phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân đã trở thành nguồn cách mạng và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam. Khi đã thành một Đảng cầm quyền, Đảng dễ phát sinh những bệnh nguy hiểm, như: Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân; tha hóa, biến chất, mâu thuẫn nội bộ...”. Bác nhắc mọi người phải cảnh giác, đề phòng, ngăn ngừa những bệnh tật này, bằng cách phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, dựa vào  nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Bác nhắc nhở “nếu cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa rời quần chúng thì có mắt mà chả thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, cán bộ kém tha hồ mà tham ô, lãng phí...”. Người căn dặn cán bộ, đảng viên “Ðặt lợi ích của Ðảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Ðảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”.


“Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, tuyến đường hoa, sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Sóc Ca

 

    Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, suốt 93 năm qua, Đảng ta luôn xác định rõ vị trí, vai trò của mối quan hệ đó đối với sự nghiệp cách mạng, coi mối quan hệ đó là nguồn gốc sức mạnh, là quy luật phát triển và tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, nhờ biết dựa vào dân, biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nên Đảng ta đã giành được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng đã khẳng định: “Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân...”. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;... gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, một trong những nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện  đó là: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Ðiều đó khẳng định toàn bộ hoạt động của Ðảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân, sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân và quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước.

    Trong 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy, chính quyền đã xây dựng, giáo dục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được phẩm chất, đạo đức cách mạng. Đa số cán bộ, đảng viên luôn trau dồi và giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, yêu nước, yêu dân, tiên phong, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên vững vàng trước những biến động trong nước và thế giới, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

    Trong hơn 35 năm đổi mới, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành đã nêu cao tấm gương về bản lĩnh chính trị, có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm. Nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng; mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao, được quần chúng tin yêu, ca ngợi, góp phần quan trọng trong việc tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

    * Tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân

    Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước thì cũng xuất hiện không ít các vấn đề bức xúc, trong đó mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trở thành vấn đề cấp thiết nhất. Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu quần chúng nhân dân”. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước…”. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật…” đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, vào đường lối đổi mới, chia rẽ Đảng với dân, cán bộ với quần chúng đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

    Nhìn lại những vụ kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý, hay gần đây, hàng loạt cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thậm chí là vi phạm các quy định về phòng, chống COVID-19 ở địa phương, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thể thấy rằng, tổ chức đảng các cấp đã rất nghiêm túc trong việc thực hiện nguyên tắc nêu gương. Ai làm tốt thì tuyên dương, ai làm chưa tốt, còn thờ ơ, đứng ngoài cuộc, để lại tiếng xấu cho Đảng, ảnh hưởng đến phong trào chung thì dứt khoát phải nhận kỷ luật Đảng. Bởi vì, việc nêu gương, nếu làm tốt từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp sẽ có sức lan tỏa rất lớn trong nhân dân, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

    Đặc biệt, theo báo cáo Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra; có lên, có xuống”; thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao.

    Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng cho thấy, chỉ trên cơ sở Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì cách mạng mới đi đến thành công. Ngược lại, ở đâu và lúc nào Đảng và cán bộ, đảng viên quan liêu, xa rời nhân dân, “cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”.

    Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực luôn diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta quyết liệt về mọi mặt, chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bằng những hành động kích động quần chúng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ đảng viên với nhân dân. Vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân để từ đó khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, củng cố lòng tin của dân với Đảng là một đòi hỏi cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

    Vì vậy, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới, trước hết, cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của từng tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Trước tình hình khó khăn, phức tạp và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”; không phai nhạt lý tưởng, kiên định thực hiện mục tiêu mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; phải thực sự là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho nhân dân.

    Đồng thời, phải phát huy vai trò tích cực của quần chúng, coi cách mạng là sự nghiệp của dân nhân, do dân nhân và vì dân nhân. Chúng ta cần tiếp tục phát huy khả năng to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. Nền tảng của khối đoàn kết toàn dân là giai cấp công nhân, nông dân lao động và trí thức xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước là nhằm thực hiện và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

    Mặt khác, để thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu trước nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn, tổ chức nhân dân thành lực lượng, phong trào hành động cách mạng, từ đó phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. “Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại”. “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Có nghĩa là tất cả phải vì lời ích của nhân dân, đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ nhân dân. Ðiều này cũng một lần nữa được khẳng định trong các quy định của Đảng như Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QÐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng” nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng phải gương mẫu đi đầu hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

    Bên cạnh đó, để tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thực hiện tốt công tác dân vận. Vì “việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, dân vận kém việc gì cũng thất bại”. Những cán bộ đảng viên là những người đưa chính sách đến với nhân dân đều phải quán triệt quan điểm dân vận của Đảng là tất cả vì lợi ích của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa mặt trận và các đoàn thể với nhân dân. Mặt trận, đoàn thể là “Tổ chức của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ”.

    Ngoài ra, bài học sâu sắc, không bao giờ cũ đối với một Đảng chân chính, cách mạng là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất nhằm tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để mối liên hệ mật thiết này luôn được củng cố và tăng cường, thì phải kiên quyết phòng, chống, đấu tranh với nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Những căn bệnh và hệ quả xấu của nó là sự cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời cũng là những chỉ dẫn và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện, để họ không chỉ “biết lãnh đạo” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, mà còn luôn xứng đáng là người “đầy tớ” thật trung thành của nhân dân.

    Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

ThS.Trần Văn ToànPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 75,385
  • Tất cả: 12,127,014