Lượt xem: 831

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Bài 2. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

    Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính trị của Đảng, các cơ quan và cá nhân làm công tác tuyên truyền phải xác định được những thuận lợi, khó khăn để từ đó không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đối với công tác tuyên truyền hiện nay. Bên cạnh đó, các cơ quan và cá nhân làm công tác tuyên truyền cũng cần quan tâm đến những vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chính trị trong tình hình mới.

    Thuận lợi và khó khăn

    Công tác tuyên truyền chính trị hiện nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Thứ nhất, sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong 37 năm qua đã khẳng định được tính đúng đắn của con đường đổi mới mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Tiếp theo, đó chính là những thành tựu của công cuộc đổi mới làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội - là môi trường và điều kiện tốt để thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ở nước ta cơ bản ổn định. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội phát triển đất nước. Vấn đề quan trọng nữa đó là “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

    Tuy nhiên, tuyên truyền chính trị hiện nay cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó chính là, tình hình thế giới đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, phát triển theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể kéo dài do tác động của COVID-19… Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm. “Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp”.

    Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp

    Trên cơ sở Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xác định mục đích tuyên truyền chính trị đó chính là: “Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy đảng các cấp”.

    Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: Những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    Song song đó, là tuyên truyền về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Từ đó, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm; phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

    Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, gồm: “Trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các kênh truyền hình thiết yếu; mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...) với nội dung và các hình thức phù hợp như video, clip, bài viết, biểu ngữ, tin nhắn.... Hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, tuyên truyền viên cơ sở.... Các phương tiện cổ động trực quan: Khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, triển lãm văn hóa - văn nghệ... Các ấn phẩm tuyên truyền (bản tin thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp...); tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thi thiết kế tranh cổ động, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tọa đàm, hội thảo khoa học...”.

    Tăng cường phương pháp tuyên truyền lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về những vấn đề cơ bản của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Khơi dậy tính tích cực chính trị của quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động phong trào mang tính chính trị. Gắn bó chặt chẽ giữa tuyên truyền chính trị với tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quán triệt sâu sắc nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị.

    Một số vấn đề nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị trong điều kiện hiện nay


Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Báo Điện tử Đảng Cộng sản)

 

    Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Vì thế, trong tổ chức và hoạt động tuyên truyền chính trị của Đảng hiện nay, cần chú ý đến những hoạt động sau đây:

    Xác định đúng nội dung tuyên truyền chính trị trong mỗi thời điểm cụ thể, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay là, tập trung cao độ tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quan điểm: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

    Xác định rõ yêu cầu của đối tượng trong công tác tuyên truyền chính trị. Trong giai đoạn hiện nay, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức, đồng bào dân tộc, tôn giáo…

    Đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyên truyền phù hợp với bối cảnh bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và chủ động hội nhập quốc tế. Trong điều kiện này, tuyên truyền chính trị cần phải đổi mới đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp và phương tiện nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chính trị trong tình hình mới.

    Đổi mới tổ chức, lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền chính trị. Quán triệt quan điểm toàn Đảng làm công tác tư tưởng; các cấp, các ngành, tất cả đảng viên, quần chúng nhân dân đều làm nhiệm vụ tuyên truyền chính trị qua hoạt động cụ thể của mình.

    Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tuyên truyền chính trị. Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền chính trị với những tiêu chí, mức độ phù hợp. Nhân rộng, điển hình, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính trị.

LÂM TẤN HÒA - NGUYỄN VĂN TRIỀU

 

Tài liệu tham khảo và trích dẫn:

[1] Giáo trình Công tác tư tưởng của Đảng, Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2003.

[2] Nguyên lý tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, Bài giảng Lưu hành nội bộ, năm 2006.

[3] Nguyên lý công tác tư tưởng (PGS, TS Lương Khắc Hiếu chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2008 (tập 1, 2).

[4] Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

[5] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2021 (tập 1, 2).Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 1779
  • Trong tuần: 82,934
  • Tất cả: 11,489,226