Lượt xem: 405

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Bài 3. Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng gắn với nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy

    Nhằm cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ngày 23/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh, các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo bước đột phá phát triển Sóc Trăng nhanh và bền vững.

    MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

    Trước tiên là tập trung tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương gắn với nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

    Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó hiến kế cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mỹ Linh

 

    Kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng; lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

    Việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới,… Công tác xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các chuyên đề theo từng năm của tỉnh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

    NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THƯỜNG XUYÊN

    Bao gồm việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng.

    Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên tuyên truyền việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

    Tuyên truyền thường xuyên vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Về phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    Một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu lâu dài, tỉnh cũng xác định cần phải thường xuyên tuyên truyền đó là, việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

    Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm và thường xuyên đã được xác định, tỉnh cũng đã, đang và sẽ tuyên truyền những nội dung quan trọng đó là: Tiếp tục tuyên truyền thành quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết chuyên đề, các kết luận của Tỉnh ủy được ban hành sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

    TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH


Mô hình Dự án đầu tư cảng Trần Đề

 

    Đặc biệt hơn nữa chính là tập trung tuyên truyền những dự án, công trình trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng đó là: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2km đi qua 4 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Điểm đầu kết nối Quốc lộ 91 thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề (Sóc Trăng). Dự án cầu Đại Ngãi kết nối Sóc Trăng và Trà Vinh có tổng chiều dài khoảng 15,14km. Phần tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, trong đó cầu Đại Ngãi 1 được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m. Riêng phần cầu chính dây văng, bề rộng 21,5m. Cầu Đại Ngãi 2 có quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m. Dự án đầu tư cảng Trần Đề với tiềm năng trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.400ha, cầu cảng vượt biển dài 18km. Cảng có năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu chuyên container tải trọng 100.000 DWT hoặc lớn hơn, tàu hàng rời 160.000 DWT kết nối giao thông với đường bộ Quốc lộ 1, Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B và Quốc lộ 60, cùng các tuyến đường thủy chính từ cửa sông Hậu đến Campuchia và các hành lang vận tải kết nối từ các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long về sông Hậu ra cửa Trần Đề. Tuyên truyền việc Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững; hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững,... Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 124 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 27%; công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 35%; dịch vụ đạt khoảng 30%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 3%/năm, trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo từ 3 - 4%/năm...

LÂM TẤN HÒA - NGUYỄN VĂN TRIỀU

 

Tài liệu tham khảo và trích dẫn:

[1] Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo cáo kết quả quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

[2] Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

[3] Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

[4] Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[5] Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, năm 2020, Lưu hành nội bộ.Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 2252
  • Trong tuần: 83,407
  • Tất cả: 11,489,699