Lượt xem: 186

Sóc Trăng tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Những năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; nhiều công trình, dự án lớn được triển khai; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng, tạo nên một diện mạo mới ở địa phương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Tâm trạng, tư tưởng của nhân dân nhìn chung ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

    Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm; các cấp uỷ thường xuyên đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét hơn, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong thái độ ứng xử và tác phong phục vụ nhân dân. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quan tâm, sâu sát cơ sở hơn và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.


Nhờ “Dân vận khéo”, địa phương đã huy động nhân dân cùng thực hiện các công trình. Ảnh Song Lê

 

    Bên cạnh những thuận lợi, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt là COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; các chức danh cán bộ ở ấp không ổn định, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đời sống, việc làm của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề trên đã tác động đến công tác dân vận.

    Ngày 03/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW; đến ngày 07/01/2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 13/8/2013 thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư khoá XII; đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

    Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư, cùng Chương trình của Tỉnh uỷ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, như sau:

    Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái

    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,... gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khoá XI và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

    Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập các đoàn dự kiểm điểm các tập thể và cá nhân; chỉ đạo các cấp uỷ thường xuyên nắm tình hình; định kỳ, đột xuất gợi ý kiểm điểm các tập thể, cá nhân có dư luận về tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị.

    Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

    Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước thông qua việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Công văn số 29-CV/TU, ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

    Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phân công đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trực tiếp phụ trách công tác dân vận chính quyền; các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền các cấp thành lập tổ dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và phân công một đồng chí trong ban lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Toàn tỉnh hiện có 18/18 sở, ngành cấp tỉnh, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 109/109 xã, phường, thị trấn có bộ phận một cửa; trong đó, có 11/11 huyện, thị xã, thành phố áp dụng mô hình một cửa liên thông hiện đại, đẩy nhanh tiến độ công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Uỷ ban nhân dân tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

    Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

    Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bám sát địa bàn được phân công theo dõi, chỉ đạo; thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện. Vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát đầu tư cộng đồng; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương. Công tác nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm; thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền xem xét, giải quyết.

    Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mô hình tổ - nhóm tiết kiệm; thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, thành lập các tổ hợp tác; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ thiện xã hội,… xây dựng và phát huy tốt vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; phối hợp tốt với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ giải quyết có hiệu quả một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Kết quả nhận xét, đánh giá Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đạt vững mạnh và xuất sắc; cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đạt khá, mạnh và không có yếu kém; đối với các chi, tổ hội ở ấp, khu phố, tỉ lệ yếu kém còn dưới 2%.

    Công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân

    Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng, ban hành quy chế tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các cấp khi nhận kiến nghị của công dân đã cử cán bộ tiếp dân, nghiên cứu nội dung phản ánh, gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với người kiến nghị, giải thích cho công dân hiểu được chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân; chú trọng làm tốt công tác hoà giải ngay tại cơ sở. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Uỷ ban nhân dân các cấp được nâng lên theo từng năm.

    Các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. Qua đó, chính quyền các cấp đã kịp thời nắm bắt, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân, hạn chế đơn, thư, khiếu kiện vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

    Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận

    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế số 08-QC/TU, ngày 29/9/2021 về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 29-CV/TU, ngày 09/12/2015 về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình công tác phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; ban dân vận các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ xây dựng kế hoạch phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác dân vận; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

    Xây dựng chương trình phối hợp giữa Khối Dân vận với lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2026, các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

    Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Công tác phòng, chống COVID-19 được quan tâm thực hiện tốt, nhất là các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi COVID-19. Các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị gắn với xây dựng ngành, xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được quan tâm thực hiện cùng với những hoạt động diễn ra sôi nổi trong các ngày lễ, hội, kỷ niệm như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội tòng quân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và hoạt động “Tết Quân - Dân”. Qua đó, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thắt chặt thêm mối quan hệ quân - dân, để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.

    Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận

    Các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”,... thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Chỉnh trang nhà ở, làm hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh, treo đèn trước ngõ, làm đường, nạo vét kênh thuỷ lợi,...

    Chú trọng triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội; xây dựng và nhân rộng mô hình ngăn ngừa, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; vận động nhân dân đăng ký thực hiện cuộc vận động “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, “Gia đình không mắc tệ nạn xã hội”, người dân tích cực góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực đầu tư của nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh có 3/10 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 64/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng, chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trên người được quan tâm thực hiện tốt, nhất là công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.


Phường 10, thành phố Sóc Trăng ra mắt mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự”. Ảnh Lê Vũ

 

    Qua phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực như: Mô hình “Tăng cường đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; mô hình “Gần dân, sát cơ sở, lắng nghe hơi thở của đất, cây trồng, vật nuôi” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; mô hình “Tuyến đường thông thoáng”; “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư thực hiện hài hoà xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”; mô hình 4 không “Không xảy ra trộm cắp - Không xảy ra cháy nổ - Không tệ nạn xã hội - Không bị lợi dụng, lôi kéo” tại Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ; mô hình 5 không, 3 có “Không bạo lực, hành hung trong trường học - Không tham gia các nạn xã hội - Không để cháy nổ xảy ra - Không để ô nhiểm môi trường - Không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo”, “Có văn hoá ứng xử trong tham gia giao thông - Có ý thức tự phòng tự quản nơi học tập, công tác và cư trú - Có ý thức trong phòng, chống dịch” tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương và đã nhân rộng ra các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh,… Củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận như: Mô hình “Camera an ninh”; “tự phòng, tự quản trong các cơ sở thờ tự”; “Sư sãi, phật tử tham gia phòng chống tội phạm”,...

    Các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiểu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng, các cấp uỷ đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện, nâng cao nhận thức sâu sắc trong các cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành nội dung thi đua trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, từng bước có sự đổi mới về nội dung, phương thức vận động, các mô hình được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ban dân vận các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến công tác dân vận, tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có những giải pháp giải quyết có hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần mang lại hiệu ứng xã hội tích cực trong các tầng lớp nhân dân.

    Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

    Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Tỉnh uỷ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đoàn thể các cấp tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Trong công tác cán bộ, cấp có thẩm quyền chú trọng lựa chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, có mối quan hệ tốt với quần chúng để phân công phụ trách công tác dân vận. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và có 11/11 đơn vị cấp huyện trưởng ban dân vận cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, 72/109 đơn vị cấp xã trưởng khối vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

    Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; hằng năm, có 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực xây dựng, củng cố ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn ở cơ sở vững mạnh, nhất là vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh phát triển được phát triển mới 509.438 đoàn viên, hội viên; củng cố 365.944 đoàn viên, hội viên; tổng số đoàn viên, hội viên 694.972 đoàn viên, hội viên; tổng số đoàn viên, hội viên là 694.972 người, chiếm tỉ lệ trên 53% so với dân số; trong đó, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội là là 484.859 người.

*

*                   *

    Từ những kết quả trên cho thấy, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận.

    Ban dân vận các cấp đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ chỉ đạo sơ, tổng kết và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước tiếp tục được củng cố, tăng cường.

    Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động được đổi mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp và người dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh.

    Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; các cấp uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; qua đó, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới./.

Hồng NhiPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 8200
  • Trong tuần: 84,894
  • Tất cả: 9,040,113