Lượt xem: 798

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đó là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2024 mà Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát động tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023.

 


Khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh minh họa

 

    Năm 2024 với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng tham gia. Đồng thời, thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, việc khen thưởng phải kịp thời, thực chất, chính xác và công khai thông qua các nội dung thi đua cụ thể:

    Thi đua phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt từ 7,0% - 7,5%; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

    Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; thi đua bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực kết hợp thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”,… và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực thiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

    Thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường ứng dụng thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm công tác chuyển đổi số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và lĩnh vực mới trên địa bàn tỉnh.

    Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    Để thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua cần thực hiện một số giải pháp:

    Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của địa phương. Tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

    Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng trong việc tham mưu, theo dõi, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của cụm, khối trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác thi đua và bình xét thi đua.

    Ba là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào để phát hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua thành hành động cách mạng thiết thực.

    Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

    Năm là, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng và kết quả triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan; tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

K.CPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 1891
  • Trong tuần: 83,046
  • Tất cả: 11,489,338