Lượt xem: 111

5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy - Một số kết quả đạt được

Sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” được ban hành, ngày 03/01/2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

 


Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo VNPT nhấn nút khai trương IOC Sóc Trăng. Nguồn Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

 

    Về kết quả thực hiện mục tiêu: Tỉnh đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu theo kế hoạch đến năm 2021 trong Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy, cụ thể: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 53,72% (vượt 23,72% so với chỉ tiêu đề ra); cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 70,94% (vượt 10,94% so với chỉ tiêu); tỷ lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh qua mạng giai đoạn 2017-2021 đạt trên 20% (đạt so với chỉ tiêu); tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 11,11% (đạt so với chỉ tiêu); tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử là 90,27% (vượt 0,27% so với chỉ tiêu); 100% cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở có hệ thống mạng nội bộ (đạt so với chỉ tiêu); tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt 90,27% (vượt 0,27% so với chỉ tiêu); triển khai hoàn tất hệ thống một cửa điện tử cho 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (đạt so với chỉ tiêu); việc ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện (tại ít nhất một đơn vị của bệnh viện, trường học, điểm phức tạp về tai nạn giao thông, an ninh, trật tự) đạt chỉ tiêu đề ra (Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai phần mềm Quản lý Khám chữa bệnh - VNPT-HIS giúp giảm áp lực cho đội ngũ bác sĩ, y tá, thời gian chờ đợi của người bệnh, thân nhân người bệnh). Riêng chỉ tiêu giảm trên 50% giấy tờ, hồ sơ, thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị chưa đạt được.

    Kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp:

    Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 30 văn bản các loại trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được giao quản lý; trong đó, gắn nội dung ứng dụng, phát triển CNTT với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

    Hiện tỉnh Sóc Trăng có 152 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng và thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng được các đơn vị lồng ghép với mô hình một cửa, một cửa điện tử; hồ sơ được quản lý, luân chuyển và giải quyết theo quy trình chặt chẽ nên đáp ứng tốt về thời gian hẹn trả kết quả cho người dân. Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, vận hành với 24 máy chủ. Tất cả các hệ thống thông tin do tỉnh đầu tư, triển khai đều được vận hành tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Các hệ thống thông tin đều được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây với nhiều công nghệ vượt trội, cho phép khai thác tối ưu tài nguyên đã được đầu tư, các hệ thống thông tin luôn đảm bảo khả năng đáp ứng cao nhất để phục vụ cho ứng dụng CNTT cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, 100% các sở, ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối internet; tỷ lệ bình quân máy tính/cán bộ, công chức của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng và hoàn thành các mô đun cơ bản của nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) thuộc Dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã triển khai tại 129 điểm cầu, trong đó có 04 điểm cầu chính cấp tỉnh, 2 điểm cầu mở rộng cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện, 109 điểm cầu cấp xã và 03 điểm cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

    Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm 01 Cổng thông tin điện tử chính và 31 Cổng thông tin điện tử thành phần (trong đó có 20 Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh; 11 Cổng thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố). Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã phát huy tốt hiệu quả, cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; cung cấp nhiều chuyên mục thông tin trên tất cả các lĩnh vực vừa phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, vừa phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đồng bộ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tích hợp chữ ký số để triển khai thực hiện gửi, nhận trên môi trường mạng an toàn, bảo mật, giúp nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện nay, đã thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã; kết nối liên thông theo mô hình 4 cấp (từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đến Trung ương) và kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Thực hiện liên thông đầy đủ với Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công mức độ 3 và 4.

    Đến nay, 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện đều có cán bộ chuyên trách, phụ trách hoặc kiêm nhiệm CNTT. Trong đó, số cán bộ chuyên trách/phụ trách, kiêm nhiệm tại cơ quan cấp tỉnh là 43 người, tại ủy ban nhân dân cấp huyện là 15 người. Số cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan chuyên trách về CNTT của tỉnh là 25 người được đào tạo về CNTT, trong đó có 3 thạc sĩ, 20 đại học, 1 cao đẳng và 1 trình độ khác.

    Tỉnh đã phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với các hệ thống thông tin thành phần; triển khai hoàn thành các lớp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 95 lớp đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho hơn 1.971 lượt cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc ứng dụng và phát triển CNTT một cách sâu rộng, hiệu quả trên toàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng, phát triển CNTT phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đầu tư, nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, cơ sở hạ tầng CNTT ở các cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng các điều kiện cho ứng dụng CNTT phát triển. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đều có cơ hội tiếp xúc với mạng internet, với các dịch vụ trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nguồn nhân lực có trình độ cao về CNTT. Gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng, phát triển CNTT với an toàn, an ninh thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh. Từ nay đến năm 2025, tập trung triển khai xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng, tạo lập môi trường làm việc điện tử hoàn thiện, đồng bộ cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng Chính quyền số. Tích hợp, chia sẻ dữ liệu liên thông của tất cả các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu của tất cả cơ quan từ Trung ương đến địa phương, nâng cao tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch, làm việc với cơ quan Nhà nước.

K.HPhim tư liệu
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 6109
  • Trong tuần: 70,961
  • Tất cả: 5,401,801